.

Reklamační řád

Reklamační Řád

 

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a e-shopu Frim v situaci, že přes veškerou snahu e-shopu o zajištění vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

ČLÁNEK I

Při nákupu...

 • 1:Výběr zboží je třeba udělat tak, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku musí vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Jen zboží správně zvolené z pohledu funkčnosti, sortimentu a velikosti je předpokladem k naplnění užitné hodnoty výrobku a účelu užití výrobku.
 • 2:Před začátkem užívání zakoupeného zboží je nutné, aby se zákazník seznámil se základními pravidly užívání výrobku a také se správným způsobem ošetřování zakoupeného výrobku.  Velmi důležité je počítat se všemi možnostmi nepříznivě ovlivňujícími plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu, užívání výrobku za počasí nevhodného pro typ obuvi.
 • 3:Další nutnou podmínkou pro zajištění dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je pravidelná péče o něj. Je důležité vědět, že nedostatečná, nevhodná a nesprávná péče o výrobek významně zkracuje životnost a snižuje jeho užitnost i plnou funkčnost. E-shop Frim dodává svým zákazníkům Informační listy a případně další informační materiál s dostatečným množstvím informací o správné péči zakoupeného zboží.

 

ČLÁNEK II

ZÁKLADNÍ PRavidla REKLAMACE

 • 1:Pokud zákazník nalezne u zakoupeného zboží v záruční době vadu, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • 2:Vada je změněný stav (vlastností) zboží oproti nově zakoupenému zboží způsobený použitím nekvalitního nebo nevhodného materiálu, nesprávným technologickým postupem, nevhodným technologickým postupem případně špatným konstrukčním řešením. 
 • 3:Vadou není změna vlastností výrobku, která vznikla během záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné péče o výrobek a následkem přirozených změn vlastností materiálů z nichž je výrobek vyroben a také jako následek jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu do výrobku.
 • 4:Reklamace na vady zboží  uplatněná zákazníkem u E-shopu Frim v případě řádného  a úplného  podání reklamace bude vyřízena včetně odstranění uznané vady bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 dnů ode dne  doručení reklamovaného zboží včetně všech potřebných dokladů. V případě dohody obou stran může být lhůta delší. O  způsobu vyřízení reklamace rozhoduje pracovník vedení E-shopu Frim kompetentní pro řešení těchto záležitostí.
 • 5:Reklamované zboží  je nutné předložit kompletní, čisté, suché a hygienicky nezávadné. V případě předložení výrobků k reklamaci v hygienicky nepřípustném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace  ihned zamítnuta.
 • 6:Reklamaci nelze uplatnit po uplynutí dvou let od zakoupení zboží.

 

ČLÁNEK III

Kde a jakým Způsobem uplatnit reklamaci

 • 1: V případě, že zákazník má záměr reklamovat výrobek  zakoupený na E-shopu Frim tak je povinen  bezodkladně informovat ( telefonicky, e-mailem) E-shop Frim o tomto záměru. Toto předběžné informování není dnem zahájeni reklamačního řízeni.
 • 2: Zákazník může uplatnit reklamaci osobně nebo poštou v provozovně E-shopu Frim (Ostružnická 29, 779 00 Olomouc, v platných provozních hodinách ). Zakoupení reklamovaného výrobku od E-shopu Frim prokazuje zákazník předložením prodejního dokladu, nebo uvedení čísla faktury.
 • 3:Pracovník v provozovně E-shopu Frim ( Ostružnická 29, 779 00 Olomouc ) je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, že převzal reklamaci k vyřízení. Potvrzení přijetí reklamace obsahuje: od koho byla reklamace přijata, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace, co je na zboží reklamováno a jaké dokumenty byly ke zboží předložené.  Toto potvrzeni potvrzuje zahájení reklamačního řízeni.
 • 4: V případě reklamace řešené poštou bude zákazník na emailovou adresu udanou při nákupu informován o přijetí reklamace a obdrží stejné potvrzeni o zahájení reklamačního řízeni jako při osobním předání v provozovně E-shopu Frim.

 

ČLÁNEK IV

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • 1:Reklamování výrobků z důvodu vady (dále jen reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Výrobek je v případě objevení vady nutné reklamovat bez zbytečných odkladů. Jakékoliv prodlení pokračováním užívání zboží může způsobit prohloubení vady a způsobit významné znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin stavu reklamovaného zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
 • 2:Záruční dobu  nelze  zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

 

ČLÁNEK V

ODSTRANITELNÉ VADY

 • 1: Odstranitelné vady jsou takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 • 2:Pokud výrobek vykazuje  odstranitelné vady, má zákazník právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněné. E-shop Frim  je povinen tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • 3:Není-li to vzhledem k povaze vady a opotřebení nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží). V případě, že již není možná výměna zboží, tak zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo případně odstoupit od smlouvy.
 • 4: Při opakovaném výskytu odstranitelné vady nebo více odstranitelných vad má zákazník právo na výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže opakovaně řádně užívat zakoupený výrobek. O opakovaný výskyt  vady nebo vice vad po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

ČLÁNEK VI

NEODSTRANITELNÉ VADY

 • 1:Vada, kterou nelze odstranit, nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem, se pokládá za neodstranitelnou vadu.
 • 2:Jedná-li se  o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako bezvadné zboží, má zákazník právo:
 • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • 3:Pokud zboží má neodstranitelnou vadu, která nebrání řádnému užívání zboží k jeho původnímu určenému účelu (např. vady estetické ) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo jak je výše zmíněno, může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.